Dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

          Betanet Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 21 grudnia 2020 r. zmieniają się przepisy Prawa telekomunikacyjnego - wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym zmieniamy niektóre postanowienia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”) zawartej z Betanet Sp. z o. o. oraz obowiązującego Regulaminu Świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej „Regulamin”).

 Zmiany mają na celu dostosowanie naszych dokumentów do przepisów prawa.

 Wykaz zmian znajduje się w załączeniu.

 W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie, złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Powinno ono zostać złożone na dotychczasowych zasadach – pisemnie i dostarczone pocztą lub do biura na adres: Grabówki 227, 32-020 Wieliczka najpóźniej do 21 grudnia 2020 roku. Wskazane zmiany w Umowie i Regulaminie wynikają z konieczności wdrożenia nowych przepisów prawa w związku z tym Betanet będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej Państwu przy zawarciu umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania (zgodnie z art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne). 

 

Z poważaniem,

Zespół Betanet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zaufali nam: