Klauzula informacyjna

Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami tu dostępnymi.


Od 25 maja stosowane jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- RODO.
RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, zgodnie zatem z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1.     Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest   BETANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w   Grabówkach 227, NIP: 945-19-86-580, REGON: 356718552
2.    Dane kontaktowe Administratora Danych
Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Grabówki 227, 32-020 Wieliczka lub pocztą elektroniczną na adres:  rodo@betanet.pl
3.     Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)    zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową na podstawie   art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b)    wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, udostępniania danych tzw. Uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c)    dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
d)    marketingu usług świadczonych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
e)    analitycznym, na potrzeby sporządzania analiz i raportów dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4.     Odbiorca danych
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawne na rzecz Administratora danych.
Również na podstawie m.inn. przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne dane będą musiały być przekazywane tzw. Organom uprawnionym, Sądom, Policji i Prokuraturze.
5.    Przekazywanie danych osobowych poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy EOG
Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar EOG tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.
6.     Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a)     przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celu pełnego rozliczenia stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy tj. 3 (trzech) lat od rozwiązania umowy. Natomiast w zakresie rozliczeń podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu świadczonych dla Państwa usług.
b)    Jeżeli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą
7.    Prawa osoby, której dane dotyczą:
Posiadają Państwo następujące prawa dotyczące danych osobowych:
a)    prawo dostępu do treści swoich danych tzn. prawo do uzyskania informacji czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeżeli tak to w jakim zakresie
b)    prawo ich sprostowania, w przypadku kiedy stwierdzicie Państwo, że są one niepoprawne lub kiedy wymagają uzupełnienia
c)    usunięcia przetwarzania danych, które są przetwarzane przez Administratora danych bezpodstawnie
d)    ograniczenia przetwarzania, tzn. nakazaniu przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych za wyjątkiem ich przechowywania.
e)    prawo do przenoszenia danych, tzn. przeniesienia danych przez nas (np. ich przesłanie) bezpośrednio do innego Administratora  danych (np. do innego dostawcy usług) lub przesłania ich do Państwa
8.    Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Przysługuje Państwu również w każdym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu:
a)    wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych po wniesieniu takiego sprzeciwu nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów
b)    z przyczyn związanych z Państwa sytuacją szczególną – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
9.    Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.    Prawo do wniesienia skargi do Organu nadzoru  
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a w przyszłości do organu nadzorczego którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa
11.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
a)    Zawarcie i wykonanie umowy telekomunikacyjnej
Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy
b)    Wyrażenie zgody
Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy - dane te zostały również określone w powołanej wyżej ustawie Prawo telekomunikacyjne.
c)    Wypełnienie obowiązku prawnego
Państwa dane są przetwarzane np. w celu rozpatrzenia reklamacji, wystawiania i przechowywania faktur
d)    Prawnie uzasadniony interes Betanet
Np. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane dla celów naliczania opłat, marketingu, wykonywaniu analiz dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi, np. dane generowane w sieci telekomunikacyjnej przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej.  
12.    Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Zaufali nam: